Algemene Voorwaarden

 

 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door en alle overeenkomsten met Triple A • Financial Support (hierna te noemen: Triple A•FS) tot uitvoering van diensten en/of levering van zaken door Triple A•FS, alsmede op alle daarmede samenhangende overeenkomsten tussen Triple A•FS en een wederpartij (hierna te noemen: Cliënt).
  2. Algemene voorwaarden – hoe ook genaamd – gehanteerd door Cliënt, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij toepasselijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Triple A•FS en Cliënt is overeengekomen.
 1. Overeenkomst
  1. De overeenkomst tussen Cliënt en Triple A•FS wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij anders aangegeven. De overeenkomst wordt door Triple A•FS schriftelijk vastgelegd en door Cliënt voor akkoord ondertekend. Wijzigingen van de overeenkomst, gedurende de uitvoering daarvan, worden door Triple A•FS schriftelijk vastgelegd en door de Cliënt voor akkoord ondertekend.
  2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Triple A•FS en Cliënt ondertekende overeenkomst door Triple A•FS retour is ontvangen.
  3. Aanbiedingen, offertes en prijslijsten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, vrijblijvend en gelden slechts als een aanbod van Triple A•FS om met de Cliënt in onderhandeling te treden.
  4. De overeenkomst van Cliënt met Triple A•FS houdt te allen tijde uitsluitend een inspanningsverplichting voor Triple A•FS in, tenzij Triple A•FS uitdrukkelijk en schriftelijk een resultaat heeft gegarandeerd.
 1. Uitvoering
  1. Triple A•FS is gehouden bij de uitvoering van de met Cliënt gesloten overeenkomst de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.
  2. Cliënt zal telkenmale aan Triple A•FS alle door Triple A•FS gevraagde informatie aan Triple A•FS verstrekken en staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Cliënt zal telkenmale aan Triple A•FS ongevraagd de informatie verstrekken, waarvan Cliënt weet of behoort te weten dat deze voor Triple A•FS van belang is of zou kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
  3. Indien Triple A•FS bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van gegevens die door of namens Cliënt aan Triple A•FS ter hand zijn gesteld, is Triple A•FS niet gehouden deze gegevens op hun juistheid of volledigheid te controleren. Triple A•FS is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens.
  4. Indien Triple A•FS bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van gegevens van derden, zijn deze verkregen uit openbare en andere door Triple A•FS betrouwbaar geachte bronnen. Triple A•FS is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens.
  5. Triple A•FS kan, in het kader van een door Cliënt met Triple A•FS gesloten overeenkomst, adviseren over de door Cliënt in te schakelen derden, over de door Cliënt te selecteren en te contracteren wederpartijen en over de voorwaarden en uitvoering van de door Cliënt beoogde transactie. Triple A•FS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de beslissingen van Cliënt van welke aard dan ook, die (mede) gebaseerd zijn op de door Triple A•FS verstrekte adviezen.
  6. Indien Triple A•FS door Cliënt wordt ingeschakeld bij de uitvoering van een project, berust de projectleiding bij Cliënt of een door Cliënt
   aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  7. Indien Triple A•FS werknemers ter beschikking stelt aan Cliënt voor het verrichten van werkzaamheden, zullen deze werknemers werken onder feitelijk toezicht en onder verantwoordelijkheid van Cliënt.
  8. Triple A•FS heeft te allen tijde het recht om ter beschikking gestelde personen, of personen betrokken bij de uitvoering van een overeenkomst, te vervangen door andere personen.
  9. Indien Triple A•FS een datum is overeengekomen waarop de overeenkomst of delen daarvan voltooid zal/zullen zijn, is deze datum uitsluitend indicatief, tenzij Triple A•FS uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft gegarandeerd.
  10. Indien Triple A•FS adviezen geeft, ontwerpen maakt, assistentie verleent of diensten verricht met betrekking tot software, dan wel software ter beschikking stelt, brengt zulks geen aansprakelijkheid van Triple A•FS met zich mede voor zover enige tekortkoming betrekking heeft op het functioneren van de onderwerpelijke software in of met de door Cliënt gebruikte hard- en software.
 2. Honorering en betaling
  1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst tussen Cliënt en Triple A•FS zullen partijen de aan Triple A•FS toekomende honorering en de door Triple A•FS aan Cliënt in rekening te brengen kosten overeenkomen.
  2. Triple A•FS zal voor de uitvoering van de door Cliënt met Triple A•FS gesloten overeenkomst één of meer van de volgende honoreringen in rekening kunnen brengen :
   – een vast bedrag;
   – een vast bedrag, afhankelijk van het tot stand komen van enig overeengekomen resultaat;
   – een bedrag gebaseerd op de door Triple A•FS aan de uitvoering van de overeenkomst bestede tijd;
   – een variabel bedrag afhankelijk van het tot stand komen van enig resultaat en/of gebaseerd op de waarde daarvan;
   – elke andere vorm van vaste of variabele beloning in geld of goederen.
  3. Triple A•FS en Cliënt kunnen overeenkomen dat door Triple A•FS gemaakte additionele kosten, reis- en verblijfkosten alsmede kosten van door Triple A•FS ingeschakelde derden, voor rekening van Cliënt komen.
  4. Tenzij anders is overeengekomen, is Cliënt aan Triple A•FS de overeengekomen honorering verschuldigd op het tijdstip dat, hetzij de overeenkomst is uitgevoerd, hetzij Cliënt en diens wederpartij zich jegens elkaar hebben verbonden ter zake van de transactie waarop de door Cliënt aan Triple A•FS gegeven overeenkomst betrekking hebben.
  5. Cliënt is gehouden de aan Triple A•FS verschuldigde bedragen binnen 14 dagen, na factuurdatum, aan Triple A•FS te betalen zonder enige verrekening, inhouding of opschorting. In geval van niet tijdige of niet volledige betaling is Triple A•FS gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Triple A•FS, vanaf de vervaldag de wettelijke rente die verschuldigd is bij niet tijdige voldoening van de handelsschulden in rekening te brengen.
  6. Alle in redelijkheid gemaakte rechtelijke en buitenrechtelijke (incasso)kosten, die Triple A•FS maakt als gevolg van de niet-nakoming door Cliënt van diens betalingsverplichtingen komen ten laste van de Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 350,00.
  7. In geval van een gezamenlijke gegeven opdracht zijn wederpartijen, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke wederpartijen zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
  8. Door de Cliënt verrichte betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van de openstaande rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de langst openstaande declaratie. Het voorgaande geldt ook indien de Cliënt expliciet vermeldt dat een betaling betrekking zou hebben op een andere vordering dan de vordering die ingevolge de eerste volzin van dit lid eerst zou moeten worden voldaan.
  9. Indien de kredietwaardigheid van de Cliënt daartoe naar oordeel van Triple A•FS aanleiding geeft, is Triple A•FS bevoegd om de uitvoering van de Opdracht op te schorten, totdat de Cliënt naar oordeel van Triple A•FS voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van haar betalingsverplichting.
  10. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Cliënt reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Triple A•FS schriftelijk te worden kenbaar gemaakt. Reclames schorten noch de betalingsverplichting noch de betalingstermijn van Cliënt op.
  11. Ingeval een terecht uitgebrachte reclame heeft Triple A•FS de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Cliënt reeds betaalde tarief.
 1. Duur
  1. De door Cliënt aan Triple A•FS gegeven overeenkomst eindigt:
   – op het moment dat deze door Triple A•FS is uitgevoerd;
   – indien Cliënt of Triple A•FS de overeenkomst opzegt met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
  2. Indien Cliënt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigt, voordat deze door Triple A•FS is uitgevoerd is Cliënt aan Triple A•FS verschuldigd de door Triple A•FS gemaakte kosten, bestaande uit de in redelijkheid gemaakte kosten en de door Triple A•FS aan de uitvoering van de overeenkomst bestede tijd tegen een redelijkheid door Triple A•FS vast te stellen uurtarief, een en ander vermeerderd met 35%.
  3. Indien Triple A•FS de overeenkomst beëindigt, voordat deze door Triple A•FS is uitgevoerd is Triple A•FS niet gerechtigd een beloning of kosten in rekening te brengen, behoudens indien en in zover Cliënt door het reeds verrichte deel van de overeenkomst gebaat is, in welk geval Triple A•FS gerechtigd is tot een evenredig deel van de overeengekomen beloning en vergoeding van gemaakte kosten. Triple A•FS is, in geval van beëindiging van de overeenkomst voordat deze is uitgevoerd, geen schadevergoeding aan Cliënt verschuldigd.
 1. Intellectueel eigendom; vertrouwelijkheid
  1. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op of in verband met door Triple A•FS uitgevoerde overeenkomsten en daarmede samenhangende documenten en software blijven bij Triple A•FS en gaan niet over op Cliënt, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Cliënt en Triple A•FS is overeengekomen.
  2. Triple A•FS verleent aan Cliënt voor onbepaalde tijd het niet exclusieve en niet overdraagbare recht om ter beschikking gestelde software en documentatie te gebruiken, tenzij andersluidend is overeengekomen. Dit gebruiksrecht is beperkt tot eigen gebruik en uitsluitend voor het oorspronkelijke doel. Het gebruiksrecht vervalt van rechtswege op het moment dat Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of een onderhandse schuldsanering aan schuldeisers voorstelt.
  3. Het is Cliënt uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Triple A•FS, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren, te verkopen, te verhuren, in gebruik te geven of anderszins te (doen) exploiteren.
  4. Triple A•FS en Cliënt zullen bij en na de uitvoering van de door Cliënt aan Triple A•FS verstrekte overeenkomst strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot gegevens, die tot de vertrouwelijke informatie van de ander behoren zullen zich inspannen dat door hen ingeschakelde werknemers en derden eenzelfde vertrouwelijkheid in acht nemen, voor zover niet op grond van enig wettelijke bepaling of andere bindende regelgeving inlichtingen aan derden gegeven dienen te worden.
  5. Triple A•FS is gerechtigd de naam en het logo van Cliënt en de aard van de met de Cliënt gesloten overeenkomst als referentie te vermelden in presentaties en advertenties.
  6. Triple A•FS gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, zoals weergegeven in de privacy verklaring welke op de website staat.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Triple A•FS   zal haar werkzaamheden naar beste vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een zakelijk dienstverlener kan worden verwacht. Indien schade ontstaat doordat de Cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt op basis waarvan Triple A•FS vervolgens heeft geadviseerd, is Triple A•FS voor deze schade niet aansprakelijk.
  2. Triple A•FS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een aan Triple A•FS toerekenbare tekortkoming en nimmer voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade. Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten.
  3. Triple A•FS is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door haar werknemers, voor zover deze schade is veroorzaakt tijdens de uitvoering van werkzaamheden die onder feitelijk toezicht van Cliënt, of in kader van een door of vanwege Cliënt geleid project, zijn verricht.
  4. Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van een opdracht, waaronder mede begrepen is het niet, niet tijdig, of niet volledig uitvoeren daarvan, een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid van Triple A•FS jegens Cliënt leidt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag ter grootte van het honorarium exclusief BTW dat in het jaar waarin de aansprakelijkheid is ontstaan door Triple A•FS ter zake de desbetreffende opdracht aan Cliënt is gedeclareerd en door Cliënt is betaald, met een maximum van € 10.000 of het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheids- verzekeraar wordt uitgekeerd. Iedere aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen is geheel uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid is voorts geheel uitgesloten indien Cliënt op het tijdstip waarop de aansprakelijkheid is ontstaan jegens Triple A•FS in verzuim was met de nakoming van enige verplichting. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens Cliënt indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door Triple A•FS aan Cliënt verleende dienst. De in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen respectievelijk beperkingen van de aansprakelijkheid zijn van toepassing tenzij dwingend recht zich daartegen verzet of de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
  5. Cliënt vrijwaart Triple A•FS ter zake van iedere door een derde tegen Triple A•FS ingestelde vordering of aanspraak die samenhangt met of voortvloeit uit de door Cliënt met Triple A•FS gesloten overeenkomst, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Triple A•FS.
  6. Alle aanspraken jegens Triple A•FS vervallen binnen één jaar na het moment waarop Cliënt of derden bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan daarvan.
 1. Rangorde en rechtskeuze
  1. Indien en voor zover deze voorwaarden en de afzonderlijke door of met Triple A•FS gesloten overeenkomsten onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst boven de hiermee strijdige bepalingen in deze voorwaarden.
  2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.