Privacy verklaring

Triple A • Financial Support, gevestigd te Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
Triple A • Financial Support maakt gebruik van persoonsgegevens van klanten omdat zij gebruik maken van onze diensten. De klant heeft deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.

Deze persoonsgegevens betreffen onder meer NAW-gegevens, bankrekeningnummer, etc.

Doel van de persoonsgegevens
Triple A • Financial Support verwerkt persoonsgegevens om de klant te kunnen bellen of e-mailen en de werkzaamheden voor de klant uit te voeren waarvoor de klant opdracht gegeven heeft.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De persoonsgegevens worden 1 jaar bewaard, na beëindigen van de samenwerking.

Uw persoonsgegevens en derden
Triple A • Financial Support verkoopt de gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die persoonsgegevens van de klant verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Triple A • Financial Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
Triple A • Financial Support neemt de bescherming van de klant gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw rechten
De klant heeft het recht om haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de klant het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Triple A • Financial Support en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de klant bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar de klant of een ander, door de klant genoemde organisatie, te sturen. De klant kan hiervoor een verzoek sturen naar info@TAFS.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Triple A • Financial Support behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert de klant daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.